Продаж майна ПП ПКФ   "Престиж  авто"

   

    ХТБ проводить   цільовий аукціон  29.12.2020р. об 11-00  з продажу майна ПП ПКФ   "Престиж  авто"" (п.н. 30034258) у податковій заставі Головного управління ДПС у Харківській області:

 

№ лоту

Найменування активів

(з детальною характеристикою кожного предмету)

Кількість,

одиниця виміру

шт.

Початкова ціна одиниці

грн.

без ПДВ

Загальна вартість

грн.

без ПДВ

Лот №1

КПП автобус Мерседес W4Е110/3,4R   

1

65813,00

65813,00

Лот №2

КПП автобус Икарус 2,56  

3

41667,00  

125001,00

 

 Всього 

                             190814,00 грн. без ПДВ

початкова вартість лотів №1,№2 –190814,00  (сто дев’яносто тисяч вісімсот чотирнадцять) гривень 00 коп. без ПДВ .

          майно, що не реалізоване знімається з торгів і повертається власнику.  

Ознайомлення з майном – по місцезнаходженню майна Харківська область , м. Куп’янськ  пров. Куп’янський,3   з 9- 17 у робочі дні. Остаточний термін прийняття заяв на участь в аукціоні за 1 день до початку аукціону. Гарантійний внесок 10% від початкової вартості та реєстраційний внесок 17,00 грн. перерахувати  п/р UA 113253650000026002011027604 в ПАТ “Кредобанк” , код ЄДРПОУ 14086755.  Аукціон відбудеться за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5   тел. (057)701-36-01 з 9-18 год. у робочі дні. Сайт http://www.xtb.com.ua

            Додаткова інформація про проведення аукціон публікується в ЗМІ та на сайті ХТБ.

            Харківська товарна біржа не є платником податку на додану вартість, тому переможцю аукціону податкова накладна не видається.

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ

майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

 

м. Харків                                                                                                     ________  2020 р.

 

ПРОДАВЕЦЬ: _______________________________________________________  з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ:______________________________________________________________- уклали цей договір на підставі Протоколу цільового аукціону ______________________________ (далі Протоколи) підписаних на Харківській товарній біржі  за результатами проведеного аукціону.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  • Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві, а Покупець прийняти та оплатити згідно з умовами цього Договору таке майно: (надалі – Майно).

№ лоту

Найменування активів

(з детальною характеристикою кожного предмету)

Кількість,

одиниця виміру

шт.

Початкова ціна одиниці

грн.

без ПДВ

Загальна вартість

грн.

без ПДВ

Лот №1

КПП автобус Мерседес W4Е110/3,4R   

1

65813,00

65813,00

Лот №2

КПП автобус Икарус 2,56  

3

41667,00  

125001,00

 

 Всього 

                             190814,00 грн. без ПДВ

Майно, що відчужується за цим договором, належить ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ – майна  ПП ПКФ   "Престиж  авто"" (п.н. 30034258)     

  • Відчуження Майна шляхом його продажу на цільовому аукціоні здійснено в рахунок погашення податкового боргу платника податків _____________________________ на підставі рішення №____________________ про погашення усієї суми податкового боргу, прийнятого _________ ОДПІ на підставі постанови _________________ суду від __________________________ про надання дозволу на погашення заборгованості за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
  • Податкова застава на Майно оформлена актом опису майна від ______________________________, на яке поширюється право податкової застави, та зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна _____________ за № ____________________.

2. ЦІНА

            2.1. Загальна ціна реалізації майна згідно з Протоколами становить: ____________________грн.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець, згідно з Протоколами, не пізніше третього  банківського дня після затвердження протоколу аукціону усіма сторонами  сплачує ______________________________ що з урахуванням  сплаченого гарантійного внеску у розмірі____________________ грн. без ПДВ становить ціну реалізації Майна. 

Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Товарної біржі п/р UA 113253650000026002011027604 в ПАТ “Кредобанк” , код ЄДРПОУ 14086755

3.2. Біржа згідно з умовами Протоколу не пізніше наступного дня   після отримання від покупця коштів за продане майно  перераховує частину одержаних коштів у розмірі___________________________ на рахунок на № ________________ Управління Державної Казначейської служби України _____________________________ Харківської області. МФО ____________ код отримувача ____________.

 

4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТУ

            4.1. Право власності на Мане йно переходить до Покупця з моменту надходження коштів за п.3.2. до Держказначейства.

            4.2. Передача Майна Продавцем та приймання Майна Покупцем здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього договору купівлі-продажу та оформлюється Актом приймання-передавання, який підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.

            4.3. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об’єкту до моменту його передачі Покупцю несе власник активів згідно з чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.  Покупець зобов’язаний сплатити та прийняти Майно у встановлений цим договором термін.

           5.2. Продавець зобов’язаний передати Покупцю Майно в строк, який передбачається цим договором у тому ж стані, в якому він знаходився на момент підписання цього договору (згідно з експертною оцінкою).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

            6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  України та цим договором.

           6.2. У випадку несвоєчасної передачі Продавцем Майна без поважних причин він несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), до яких належать: виняткові погодні умови і стіхійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух); непередбачені ситуації, викликані такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція (мають бути підтверджені відповідним компетентним органом); заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб (мають бути підтверджені відповідним компетентним органом); нормативно-правові акти або рішення центральних органів виконавчої влади, що перешкоджають реалізації предмета цього договору. Сторона, яка не може виконати умови цього договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Спори (розбіжності), що виникають між Сторонами за цим договором і які не врегульовані його умовами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів, а в разі недосягнення згоди – підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  • Договір набуває чинності з моменту (дати) його підписання Сторонами та скріплення їх печатками.
  • Зміни та доповнення до цього договору є невід'ємною його складовою частиною і мають бути вчинені за згодою Сторін у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені їх печатками.
  • Всі повідомлення за цим договором мають бути вчинені у письмовій формі та надіслані поштою рекомендованим листом, кур’єром, факсограмою або вручені особисто за зазначеними адресами сторін.
  • Цей Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.
  • Договір укладений при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою у 3 (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Продавця, Покупця, Платника податків.
  • В усьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
  • . Витрати, які пов’язані з підготовкою цього договору, відносяться на Покупця.

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ:                                              ПОКУПЕЦЬ: